Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
fundacje

Fundacja ORLEN-Dar Serca http://www.orlendarserca.pl/PL/Strony/default.aspx

Fundacja PZU http://fundacjapzu.pl/

Fundacja Grupy PKP http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/

Fundacja PKO https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/

Fundacja BGK https://www.fundacja.bgk.pl/

- Program „Generacja 5.0” (jeszcze nie uruchomiony) https://www.fundacja.bgk.pl/programy/generacja-5-0

Program grantowy Generacja 5.0 jest przeznaczony dla osób w wieku 50 lat i więcej. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, społecznemu, technologicznemu i zawodowemu. Generacja 5.0 skupia swoje działania na wspieraniu integracji wielopokoleniowej.

Fundacja mBanku https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. Dr. Mariana Kantona https://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/

Fundacja PRO PUBLICO MARE https://www.polsteam.com/fundacja-pro-publico-mare

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży https://www.pnwm.org/dotacje/

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności http://pafw.pl/

Fundacja Kronenberga http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

Fundacja Legalna Kultura

- Program „Ja w internecie” (finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” http://jawinternecie.edu.pl/pomorskie-warminsko-mazurskie-podlaskie/

Fundacja Muszkieterów (Fundacja Grupy Muszkieterów - Intermarche i Bricomarche)

- Kampania „Place – Zabaw Muszkieterowie” https://muszkieterowie.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc/place-zabaw-muszkieterowie/

- Program „Wakacje z Muszkieterami” https://muszkieterowie.pl/fundacja/wakacje-z-muszkieterami-3/

fundacje.txt · ostatnio zmienione: 2018/10/25 10:25 przez Grzegorz Kleina