Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
fundusze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/konkursy/nabor m.in.

- Program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019)” https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2019

- Program „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” (nabór ciągły) https://wfos.gdansk.pl/konkursy/lokalne-rozwiazania-w-gospodarce-sciekowej-na-pomorzu-nabor-ciaglyaktualizacja-styczen

- „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” (Nabór ciągły) https://wfos.gdansk.pl/konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych

Fundusz Promocji Kultury MKiDN

- dotacje z Programu „Ochrona zabytków” http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php

- dotacja z Programu „Ochrona zabytków archeologicznych” http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow-archeologicznych.php

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/pomoc-pokrzywdzonym/

- nabory na powierzenie prowadzenia zadań w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/

- „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” (Nabór ciągły - pozyczki w tym pożyczki na zachowanie płynności finansowej) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/

- „Racjonalna gospodarka odpadami” (wnioski przyjmowane do 21.12.2018 - pozyczki) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/

- Program Priorytetowy ”Edukacja ekologiczna” (IV Edycja) http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/iv-nabor-2018/

- Program priorytetowy „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” (I Edycja nabór do 30.10.2018 r. - pozyczki) http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/i-nabor-2018/

- Program pilotazowy „Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie” (nabór do 29.06.2018 r lub do wyczerpania srodków) http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/nabor-wnioskow-2018/

Fundusze norweskie i EOG 2014-2021 http://www.eog.gov.pl/ http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/ III edycja funduszy norweskich i EOG 2014-2021 rozpocznie się w 2019 r.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/ Dofinansowanie projektów w ramach premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/instytucje/

- Pilotażowy program „Aktywny samorząd” https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-ktorych-reali/aktywny-samorzad/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/ http://pcprlebork.pl/niepenosprawno/program-qaktywny-samorzdq

Fundusz Kościelny MSWiA dotacje na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej https://www.mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszosci/fundusz-koscielny/17303,Przyznane-dotacje-z-Funduszu-Koscielnego-w-roku-2018.html?search=738017966

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/wsparcie-dla-osp/

Powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

Fundusz dróg samorządowych

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5EA5E6D063361FA5C1258313006E58E0

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123) https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/597591/zalacznik-nr-2.html

Projekt Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia……….. w sprawie szczegółów ego sposobu oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/fobjects/download/597590/zalacznik-nr-1.html

Nabory wniosków:

https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?scope=sport&query=Funduszu+Rozwoju+Kultury+Fizycznej

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/fundusz-niskoemisyjnego-transportu

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) powstał na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Zadaniem Funduszu jest finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Dzięki środkom z Funduszu zrealizowane będą działania wymienione m.in. w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych, Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, czyli dokumentach implementujących do polskiego prawa założenia regulacji UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

fundusze.txt · ostatnio zmienione: 2020/04/03 09:38 przez Grzegorz Kleina