Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
historia:srodowisko_kulturowe

Środowisko kulturowe

Ochrona zabytków

Obiekty (mienie nieruchome i ruchome) wpisane do rejestru zabytków:

 • nr rej A-323 Kościół Parafialny p/w Wniebowzięcia NMP w Łebie (barokowy kościół z 1683 z wieżą szachulcową z XVIII w.),
 • nr rej B/344/1-8 Zabytkowe wyposażenie Kościoła Parafialnego p/w Wniebowzięcia NMP

ołtarz główny k. XVII w.

        obraz Matka Boska Orędowniczka	      1945 r.	
        chrzcielnica	              k. XVII w.	
        płyta nagrobna Samuela G.Mampe	      pocz. XIX w.	
	 płyta nagrobna z owalem i datą 1821	  1821 r.	
        płyta nagrobna z datą 1829 r.	      1829 r.	
        płyta nagrobna MGC Magunna 1761-1831	  1831 r.	
        prospekt organowy	          1912 r.	

inne obiekty:

 • pozostałości murów gotyckiego kościoła św. Mikołaja z XIV w. (w Starej Łebie)
 • budynek przy ul. Kościuszki 86 (mur szachulcowy z XVIII w.).

Bezwzględnej ochronie archeologiczno–konserwatorskiej podlega rejon kościoła św. Mikołaja i podziemne relikty szpitala św. Ducha. Względnej ochronie archeologiczno–konserwatorskiej podlega obszar tzw. Starej Łeby oraz miasta średniowiecznego, którego osią jest ulica Powstańców Warszawy i XIX–wiecznego (jest tu większość obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej).

Gminne plany i programy dotyczące opieki nad zabytkami

Program opieki nad zabytkami Gminy Miejskiej Łeba na lata 2007-2011

Program wykonany przez inspektora d/s planowania przestrzennego UM J.Retmana i przyjęty Uchwałą nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 28.12.2007 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. nr …………..) Opracowanie możesz pobrać tutaj:

Gminna Ewidencja Zabytków

Zgodnie z Art.22 ust.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków. Dokumentację fotograficzną obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków można pobrać tutaj:

historia/srodowisko_kulturowe.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski