Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
honorowe_obywatelstwo_i_inne_wyroznienia

Sprawa honorowego obywatelstwa gminy nie jest przedmiotem żadnej szczegółowej regulacji prawnej, nie ulega jednak wątpliwości, że nadanie honorowego obywatelstwa ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie określonej osoby z jakichkolwiek względów zasłużonej dla gminy czy nawet całego kraju. Pojęcie „honorowego obywatelstwa ” nie zostało zdefiniowane w ustawie o samorządzie gminnym (ani w innej samorządowej ustawie ustrojowej). Jeśliby pojęcie to rozumieć wąsko, to odnosiłoby się ono tylko do osób spoza mieszkańców gminy i w sposób nieracjonalny prowadziłoby do pozbawienia gminy możliwości wyróżnienia tytułem honorowym własnych mieszkańców. Władza publiczna gminy obejmuje jej obszar, w stosunku zatem do osób spoza gminy uprawnienie do nadawania tytułu honorowego obywatela musiało być wprost i wyraźnie określone w ustawie. Inaczej jednak przedstawia się sprawa wyróżniania za szczególne zasługi osób będących członkami gminy a zatem już posiadających „obywatelstwo” gminy. Wykładnia prowadząca do uznania, że ustawodawca zamierzał ograniczyć kompetencje gminy w odniesieniu do własnych „obywateli” jest wykładnią nieuprawnioną. Interpretacja zmierzająca do ograniczenia możliwości wyróżniania zaszczytnymi tytułami takich osób m.in. poprzez nadawanie im tytułu „zasłużony dla gminy” pozostaje w sprzeczności z samą istotą gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego - podmiotu o korporacyjnym charakterze. O ustroju gminy stanowi jej statut, uchwalany przez radę. Materia odnosząca się do relacji pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a jej członkami ma niewątpliwie statutowy charakter, dotyczy jej wewnętrznego ustroju a sam statut ma, m.in. z uwagi na zewnętrzny charakter wielu niezbędnych w nim postanowień, charakter aktu prawa miejscowego. Potwierdza to przepis art. 40 ust. 2 pkt 1 u.s.g. stanowiący, iż na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego m.in. w zakresie wewnętrznego ustroju gminy. Tej „statutowej” materii dotyczy również kompetencja do wyróżniania zasłużonych, zdaniem rady gminy, osób w tym także jej członków - mieszkańców gminy i to nie tylko poprzez instytucję honorowego obywatelstwa, którą można pozostawić dla osób zasłużonych dla gminy i kraju, nie będących jej członkami, ale także poprzez nadawanie innych tytułów honorowych, podkreślających zasługi jej mieszkańców „obywateli gminy” dla konkretnej jednostki samorządowej, mieszczących się w zakresie pojęciowym instytucji honorowego obywatelstwa. Tym samym wykładnia przepisu art. 18 ust. 2 pkt 14 u.s.g. nie może być zawężająca. Przemawia za taką niezawężającą wykładnią nie tylko podkreślany już korporacyjny charakter gminy, ale także sposób określenia jej zadań i kompetencji w art. 6 u.s.g. „do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów ”. Jeśli zatem przepis art. 18 ust. 2 pkt.14 przyznaje radzie prawo do nadawania honorowego obywatelstwa gminy i nie definiuje tego pojęcia to tym samym, pozostając w sferze struktury wewnętrznej gminy, kształtowanej statutem i uchwałami „statutowymi”, rada gminy może nadawać obok honorowego obywatelstwa także tytuł honorowy zasłużonego dla gminy. (Wyrok NSA z dnia 18.06.2008 r. II OSK 389/08)

Należy więc rozróżnić pojęcia „honorowy obywatel miasta” (osoba nie będąca jego mieszkańcem) i „zasłużony dla miasta” chociaż zgodnie z orzecznictwem rada gminy ma prawo w oparciu o ten sam przepis nadawać jeden i drugi tytuł.

Zgodnie z § 54 pkt 3 Statutu Miasta Łeby odrębna uchwała Rady określa zasady i tryb nadawania honorowego obywatelstwa miasta. Rada Miejska w Łebie nie podjęła jednak uchwały w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa w oparciu o art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie terytorialnym. Pomimo tego podjęła w oparciu o ten przepis uchwały o nadaniu tego tytułu konkretnym osobom. Przykładowo w oparciu o art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie terytorialnym przyznano honorowe obywatelstwo Bp. Bernardowi Szladze, Ernestowi Bryllowi, Egonowi Ojowskiemu i Ulrich'owi Dorow'owi uchwałą Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 05.06.2007 r.

Należy tu zaznaczyć ,że uchwała w sprawie zasad i trybu nadawania honorowego obywatelstwa powinna wejść w życie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego i podlegać publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (zob. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z: 14 lipca 2008 r., III SA/Wr 210/08; 21 lipca 2009 r., III SA/Wr 537/08; 30 marca 2011 r., III SA/Wr 919/10, 18 października 2013 r. III SA/WR 638/13).

Rada Miejska w Łebie przyjęła natomiast uchwałę nr 125/XXIII/2000 z dnia 28.04.2000 r. w sprawie ustanowienia Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej w Łebie uchwala_125_xxiii_2000_z_28-04-2000.pdf zmienioną Uchwałą Nr 124/XVII/2004 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 9.03.2004 r. oraz Uchwałę Nr 125/XVII/2004 z dnia 9.03.2004 r. w sprawie powołania składu komisji ds. przyznawania Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej w Łebie. Przykładowo w oparciu o te uchwały przyznano dotychczas wyróżnienie Pani Marii Konkol,Pani Janinie Godlewskiej, Panu Władysławowi Barambas i Panu Jens Kaidas uchwałą Nr 451/XLIV/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 22.06.2006 r.

Możliwości stosowania w/w uchwały w obecnym stanie prawnym budzi wiele wątpliwości np.:

1. Art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę miast tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy kwestii nie mającej charakteru normatywnego. Uchwała ma moim zdaniem charakter normatywny a więc art.18 ust.1 nie może stanowić samoistnej podstawy jej podjęcia.

2. Podstawą do nadawania wyróżnień honorowych mogą być: - Art.18 ust.2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku nadawania honorowego obywatelstwa gminy, - art.4 ust.3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 38 z późn. zmianami) w przypadku nadawania odznaki honorowej za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju określonej jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyć tu należy, że w przypadku odznak honorowych mogą być one nadawane za zasługi w działalności społecznej a nie , jak to ujęto w uchwale również za zasługi zawodowe, artystyczne, kulturalne.

2. Przywołany przepis art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminy stanowi ,że „Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”. W tym przypadku można mieć wątpliwości dlaczego ustanawia się wyróżnienie honorowe Rady Miejskiej a nie wyróznienie honorowe Gminy Miejskiej Łeba czy też Miasta Łeby.

3. Przywołany w uchwale art.21 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu obecnie obowiązującym w ust.1 stanowi ,że „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje”. W uchwale mówi się natomiast ,że w skład Komisji wchodzą również „trzy osoby wybrane przez Radę spośród osób dotychczas wyróżnionych”. Ten zapis narusza obecnie obowiazujace przepisy prawa.

Orzecznictwo: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2015-01-20 (II SA/Po 1275/14) w sprawie odrzucenia skargi gminy Poznań na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego gminy, Wyrok NSA z dnia 18.06.2008 r. II OSK 389/08 (wyciąg z wyroku zamieszczono na wstępie).

Przykłady regulacji tej kwestii z innych samorządów: - Uchwała Nr LXXIV/1354/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadawania honorowych wyróżnień Miasta Rzeszowa, - Uchwała Nr VIII/78/15 Rady Gminy Nawojowa z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Nawojowa„ oraz „Zasłużony dla Gminy Nawojowa” i ustalenia regulaminu ich nadawania. - Uchwała Nr XXXII1/10/2017 Rady Miejskiej W Cieszanowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Cieszanów” oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy” i uchwalenia regulaminu nadawania tytułów,

honorowe_obywatelstwo_i_inne_wyroznienia.txt · ostatnio zmienione: 2017/10/11 14:41 przez Grzegorz Kleina