Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych

PETYCJE DOTYCZĄCE ZMIAN LEGISLACYJNYCH KIEROWANE PRZEZ BURMISTRZA I PODLEGŁE SŁUŻBY

L.p. Przedmiot petycji Adresat/Sposób przekazania Efekt
1. Proponowane zmiany ustawy o ochronie przyrody w związku z masowymi wycinkami drzew po 1 stycznia 2017 r. wniosek dotyczył w szczególności wprowadzenia mechanizmu sprzeciwu do zgłoszenia wycinki drzew nie przewidzianego w projekcie zmiany ustawy. Pan Poseł Wojciech Skurkiewicz Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość / mail z dnia 07-03-2017 r. Z dniem 17 czerwca 2017 wprowadzono m.in. art.83f ust.8 ustawy o ochronie przyrody w brzmieniu „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”.
2. Usunięcie z ustawy o drogach publicznych przepisów dotyczących udostępniania pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej. Udostępnianie pasa drogowego powinno następować na podstawie ogólnych przepisów ustaw – k.c. i ustawy o gospodarce nieruchomościami.Proponuje się równocześnie zmianę w przepisach wykonawczych do ustawy – kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia. Związek Miast Polskich , Biuro Senatorskie , Kazimierz Kleina /maile z dn. 23.07.2014 r., 24.07.2017 r.,31.07.2014 r. petycja_-_zmiana_ustawy_o_drogach_publicznych.pdfBrak
petycje_gminy_w_sprawie_zmian_legislacyjnych.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/12 13:46 przez Grzegorz Kleina