Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Pasek boczny

Herb Miasta Łeby

  • Nazewnictwo obiektów geograficznych znajdujących się na terenie miasta
  • położenie,
  • powierzchnia,
  • liczba mieszkańców,
  • ruch naturalny ludności,
  • saldo migracji,
  • Statut Gminy Miejskiej Łeba.
  • warunki meteorologiczne,
  • zasoby wodne,
  • stan sanitarny kąpieliska morskiego,
  • źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i oczyszczanie ścieków,
  • jakość powietrza atmosferycznego,
  • klimat akustyczny,
  • promieniowanie elektromagnetyczne,
  • prawo ochrony środowiska w gminie.
  • waloryzacja przyrodnicza i inne opracowania
  • stan ochrony przyrody i krajobrazu,
  • Słowiński Park Narodowy,
  • rezerwat „Mierzeja Sarbska”,
  • obszary „Natura 2000”,
  • ochrona wybrzeża.
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • plany miejscowe,
  • studium programowo-przestrzenne uzdrowiska Łeba,
  • inne opracowania do celów planistycznych.
  • stan rozwoju układu telekomunikacyjnego,
  • stan rozwoju układu komunikacyjnego,
  • stan rozwoju sieci energetycznych,
  • stan zaopatrzenia w gaz,
  • stan rozwoju sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,
  • sposób odprowadzenia i oczyszczania ścieków,
  • sposób rozwiązywania problemu odpadów.
  • bogactwa naturalne,
  • turystyka,
  • rybołówstwo,
  • przemysł,
  • handel i usługi,
  • komunikacja,
  • rolnictwo,
  • leśnictwo,
  • rynek pracy i struktura zatrudnienia.
  • instytucje oświaty i wychowania,
  • instytucje kulturalne,
  • rozrywka,
  • sport i rekreacja,
  • ochrona zdrowia,
  • bezpieczeństwo publiczne,
  • organizacje pozarządowe,
  • zasoby mieszkaniowe
 • strategie rozwoju gminy
 • strategie rozwoju powiatu
 • strategie wojewódzkie
 • strategie krajowe
 • strategie UE
srodowisko:plh220018_mierzeja_sarbska

Mierzeja Sarbska

Lokalizacja obszaru

Powierzchnia

1882.899 ha

Kod obszaru

PLH220018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru

obszar proponowany przez Rząd RP

Opis

Obszar o powierzchni 1 086,6 ha, leżący na wysokość od 0 do 24 m npm obejmuje wąską mierzeję między Bałtykiem a kryptodepresyjnym Jeziorem Sarbsko i położoną na wschód od niego równinę błot przymorskich. Ostoja stanowi jedyny na polskim wybrzeżu - poza Słowińskim Parkiem Narodowym -kompleks wydm wałowych i parabolicznych (w części ruchomych) oraz zróżnicowanych wilgotnościowo, porastających je borów bażynowych. Zagłębienia międzywydmowe (niecki deflacyjne) są wypełnione torfem. Często występują w nich mokre wrzosowiska wierzbowo-wrzoścowe, zanikające zbiorowiska mające w Polsce nieliczne stanowiska. Dużą część obszaru pokrywają zbiorowiska leśne. Oprócz borów bażynowych (ok. 75% powierzchni ostoi) występują tu dobrze zachowane, kwaśne i żyzne olsy i brzeziny bagienne. Walor tego terenu podnoszą zarośla z bardzo rzadką woskownicą europejską (Myrica gala), i (nieliczne w Polsce) stanowisko Linaria loeselii. Wyjątkowo licznie reprezentowane są populacje gatunków roślin naczyniowych oraz zwierząt zagrożonych i prawnie chronionych w Polsce. Jest tu stanowisko lęgowe puchacza oraz miejsce stałego pobytu takich gatunków jak bielik i rybołów. Ponad 50% obszaru zajmuje 9 typów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Nadmorskie wydmy, piaszczyste plaże zajmują 16% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 2% powierzchni a siedliska leśne - 82%.

Siedliska

inicjalne stadia nadmorskich wydm białych , nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) , nadmorskie wydmy szare*, nadmorskie wrzosowiska bażynowe (Empetrion nigri)* , lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, wilgotne zagłębienia międzywydmowe, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) , Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe): bielik [ptak ] dzięcioł czarny [ptak ] lelek [ptak ] lerka [ptak ] puchacz [ptak ] rybołów [ptak ] zatoczek łamliwy [bezkręgowiec ]

srodowisko/plh220018_mierzeja_sarbska.txt · ostatnio zmienione: 2016/12/08 13:20 przez Radosław Czyżewski